PRIVACY VERKLARING

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met R&F Computers BV, handelsnaam RFC IT, Otterkoog 14-f, 1822 BW Alkmaar (hierna RFC genoemd).

Versie: 22-05-2018
Wij respecteren de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website, telefonisch of per mail verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier, offerte, bevestiging of factuur). Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat RFC in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. RFC gebruikt uw persoonsgegevens voor:

•  het versturen van offertes, bevestigingen en facturen
•  de uitvoering en het vastleggen van overeenkomsten, transacties, licentie’s en diensten
•  relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u
•  het verzenden van mailings omtrent onze dienstverlening, welke van administratieve of technische aard zijn (geen reclame doeleinde zonder uw toestemming)

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

•  NAW-gegevens
•  Geslacht, aanhef en titel
•  E-mailadres
•  (Mobiel) telefoonnummer en faxnummer
•  Geboortedatum
•  Bedrijfsgegevens
•  KVK-nummer en uittreksel
•  BTW-nummer
•  Functie
•  IP-adres(sen)
•  IBAN bij incassanten

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen en vastleggen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van de partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging
RFC maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Geheimhoudingsverklaring
RFC heeft met al haar medewerkers een geheimhoudingverklaring getekend. Alle informatie welke zij uit hoofde van hun functie onder ogen of in bewerking krijgen blijft tussen RFC en u.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door ons een e-mailbericht te sturen via info@rfcit.nl.

U heeft de volgende rechten:

•  Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
•  Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
•  Het laten corrigeren van fouten
•  Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
•  Intrekken van toestemming
•  Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
•  Overdraagbaarheid van gegevens
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden niet actief gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld op te vragen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Ze zijn daarnaast integraal onderdeel van onze algemene voorwaarden.

Contactgegevens
RFC IT
Otterkoog 14-f
1822 BW Alkmaar
072-5623077

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Otterkoog 14-f
1822 BW Alkmaar
072 562 3077

Delen

© 2019 RFC IT